مدرن ترین مدرسه غیر انتفاعی در استان

سرلوحه خود قرار داده است : نظم و قانون ، دانش عمیق ، مسئولیت پذیری ، تلاش برای بهتر شدن ، صمیمت و همیاری

رویدادهای اخیر