مدرن ترین مدرسه غیر دولتی در استان

سند چشم انداز: نظم و قانون،دانش عمیق،مسئولیت پذیری،تلاش برای بهتر شدن،صمیمت و همیاری

رویدادهای اخیر