بازدید دانش آموزان از نیروگاه حرارتی تبریز

۲۴ بهمن ۱۳۹۷