بازدید از کارخانه چسب هل

۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

بازدید آموزشی از شرکت چسب هل