تور علمی دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز

۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

تور علمی دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز