تحویل کارنامه دو ماهانه و دیدار اولیا و دبیران دوره اول

۱ آذر ۱۳۹۷
تحویل کارنامه دو ماهانه و دیدار با دبیران دوره اول دبیرستا ن نوبل روز جمعه مورخه 97/9/2 راس ساعت 9:30 در مدرسه