برگزاری دوره بدو خدمت با حضور دکتر نقی زاده در دبیرستان غیر دولتی نوبل

۲۰ مرداد ۱۳۹۷
برگزاری دوره بدو خدمت با حضور دکتر نقی زاده در دبیرستان غیر دولتی نوبل