برگزاری جلسه موسسین و مدیران

۲۰ مرداد ۱۳۹۷
برگزاری جلسه موسسین و مدیران با عنوان " آشنایی با برنامه سالانه " با حضور دکتر نقی زاده در دبیرستان نوبل