برگزاری اولین شورای دبیران

۲۹ مرداد ۱۳۹۷
برگزاری اولین شورای دبیران دوره اول دبیرستان نوبل