دبیران


ناصر مباهیه

ریاضی / کار و فن آوری / اجتماعی

mobahiye@nobel-ei.com

09xxxxxxxx

علی رضایی

علوم تجربی

rezaee@nobel-ei.com

09xxxxxxxx

سیدعلی طباطبایی

علوم تجربی

tabatabaee@nobel-ei.com

09xxxxxxxx

یوسف یعقوبی

مطالعات اجتماعی

yaghobi@nobel-ei.com

09xxxxxxxx

فرخ بدلخانی

ریاضی

badalkhani@nobel-ei.com

09xxxxxxxx

جلال امدادی

قرآن

emdadi@nobel-ei.com

09xxxxxxxx

اسمائیل صائمی

معاونت آموزشی / ورزش

saemi@nobel-ei.com

09xxxxxxxx

سیدحسین محرابی

موسس و مدیریت دبیرستان نوبل / پرورشی

manager@nobel-ei.com

09xxxxxxxx

احمد پور

ریاضی

ahmadpour@nobel-ei.com

09xxxxxxxx