دبیران


جلال امدادی

دبیر قرآن

علی عارف نژاد

اسماعیل صائمی

اسماعیل همینی