دبیران


ملازاده

انسان و محیط

molazadeh@nobel-ei.com

09xxxxxxxx

عبدالرحیمی

زبان

rahimi@nobel-ei.com

09xxxxxxxx

جلیلی

شیمی

jalili@nobel-ei.com

09xxxxxxxx

اسمعیلی

فیزیک

esmaeli@nobel-ei.com

09xxxxxxxx

جوادی

فیزیک

javadi@nobel-ei.com

09xxxxxxxx

شفیق

دینی

shafig@nobel-ei.com

09xxxxxxxx

اسماعیل پور

سواد / آزمایشگاه علوم

esmaelpour@nobel-ei.com

09xxxxxxxx

رجب زاده

معاونت آموزش دوره دوم دبیرستان

rajabzadeh@nobel-ei.com

09xxxxxxxx