دبیران


اسکندانی

زبان

اسلامی

ورزش

اسمعیلی

دبیر فیزیک

اصیل

دبیر ریاضی

بینا

زیست

جابری

فیزیک

جعفری

دبیر ادبیات

دوره دوم

جوادی

دبیر فیزیک

حسینی

ریاضی