دبیران


سیدحسن حسینی

دبیرریاضی

سینا تقی پور

دبیر ریاضی

اکبر پژند

دبیر علوم

سید علی طباطبایی

دبیر مطالعات اجتماعی

علی رضایی

دبیر علوم

ابراهیم فرجاد

دبیر علوم

جمال الدین امینی

جلال امدادی

دبیر قرآن

علی عارف نژاد