دبیران


عارف نژاد

عربی

arefnezhad@nobel-ei.com

09xxxxxxxx

عبهری

عربی

ebhari@nobel-ei.com

09xxxxxxxx

فرجاد

علوم

farjad@nobel-ei.com

09xxxxxxxx

فلاحت

هنر

falahat@nobel-ei.com

09xxxxxxxx

فلاحی

ادبیات

falahi@nobel-ei.com

09xxxxxxxx

مباهیه

ریاضی

nasermobahiyeh@gmail.com

09xxxxxxxx

محرابی

شیمی

manager@nobel-ei.com

09xxxxxxxx

محمدی نسب

زیست

mohamadinasab@nobel-ei.com

09xxxxxxxx

ملازاده

دفاع

molazadeh@nobel-ei.com

09xxxxxxxx