دبیران


شفیقی

دینی

شیخ عظیمی

ریاضی

عبهری

عربی

محمدی نسب

دبیر زیست

ملازاده

دبیر مطالعات اجتماعی