دبیران


علی اکبر عبهری

دبیر عربی

فرشاد شمشیری

دبیر زبان

حسن شفیقی

دبیر دینی

محمد رجب زاده

دبیر تاریخ

اسود فلاحی

دبیر ادبیات

سینا تقی پور

دبیر ریاضی

سید علی طباطبایی

دبیر علوم

علی رضایی

دبیر علوم

جمال الدین امینی