دبیران


پیروزنیا

تفکر / ارزیابی

pirouznia@nobel-ei.com

09xxxxxxxx

شمشیری

زبان

shamshiri@nobel-ei.com

09xxxxxxxx

عارف نژاد

عربی

arefnezhad@nobel-ei.com

09xxxxxxxx

انصاری

هنر

ansari@nobel-ei.com

09xxxxxxxx

فلاحی

املا و انشاء / فارسی / ادبیات

falahi@nobel-ei.com

09xxxxxxxx

محمد پور

شیمی

mohamadpour@nobel-ei.com

09xxxxxxxx

آزرمی

زیست

azarmi@nobel-ei.com

09xxxxxxxx

شیخ عظیمی

هندسه / دیفرانسیل

azimi@nobel-ei.com

09xxxxxxxx

عبهری

عربی

abhari@nobel-ei.com

09xxxxxxxx