شرایط و ضوابط


دبیرستان غیر انتفاعی نوبل 
با شرایط زیر:
1. شرط معدل و آزمون ورودی
2.شرایط انضباطی
3.اصول شخصیتی دبیرستان نوبل با رتبه درجه 1

از طرف آموزش و پرورش با امکانات رفاهی برای حفظ آرامش و بهداشت روانی دانش آموزان به تعداد محدود ثبت نام میکند

اهداف دبیرستان غیرانتفاعی نوبل
1) آموزش شیوه های نوین تفکر و اندیشه علمی
2) یادگیری اصول ارتباط اجتماعی و شهروندی و احترام به قانون
3) آموزش داشتن یک زندگی منظم و مرتب، توجه به بهداشت فردی و اجتماعی
4) آموزش درک متقابل، احترام به والدین و بزرگترها، صداقت و خوش خلقی
5) یادگیری در سطح برتر و آموزش شیوه های درست یادگیری و موفقیت های بزرگ در کنکور، المپیاد و امتحانات نهایی
6) یادگیری مهارتهای زندگی و افزایش شور و اشتیاق به یادگیری

اقدام به جذب و ثبتنام دانش آموز میکند. لذا والدین و دانش آموزان عزیز در رعایت و توجه به نکات پایه ای این دبیرستان 
دقت لازم را داشته باشند.