تاریخ آزمونها


تاریخ آزمونهای کلیه مقاطع تحصیلی در این قسمت به صورت هفتگی انجام خواهد گرفت. لذا دانش آموزان و والدین محترم حداقل در طول هفته یک یا چند بار کنترل لازم را مبذول فرمایند.