شروع ثبت نام جدید دوره اول و دوم

۱۵ فروردین ۱۴۰۰
ثبت نام فقط به صورت حضوری و همراه با مصاحبه و آزمون ورودی خواهد بود