برگزاری حضوری آزمونها

۲۱ آذر ۱۴۰۰
امتحانات نیمسال اول در مدارس سراسر کشور حضوری برگزار میشود. سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه هم اکنون مدارس باز بوده و به شکل تلفیقی از آموزش حضوری و غیر حضوری مشغول امر آموزش هستند گفت: همه مدارس مجاز به فعالیت حضوری بوده ، لذا همه امتحانات باید حضوری برگزار شوند