دبیران


سیدحسین محرابی

موسس

سید حسن محرابی

مدیریت

ناصر مباهیه

دبیر ریاضی

حسین اصیل

دبیر ریاضی

جعفر جوادی

دبیر فیزیک

مرتضی جابری

دبیر فیزیک

مصطفی محمدی بینا

دبیر زیست شناسی

ولی ملازاده

دبیر مطالعات اجتماعی

علی اکبر عبهری

دبیر عربی