دبیران


فرشاد شمشیری

دبیر زبان

محمد رجب زاده

دبیر تاریخ

اسود فلاحی

دبیر ادبیات

علی رضایی

دبیر علوم

جلال امدادی

دبیر قرآن

علی عارف نژاد

اسماعیل همینی