شرایط و ضوابط


دبیرستان غیر دولتی نوبل 
با شرایط زیر:
۱. شرط معدل و آزمون ورودی
۲.شرایط انضباطی
۳.اصول شخصیتی دبیرستان نوبل با رتبه درجه ۱

از طرف آموزش و پرورش با امکانات رفاهی برای حفظ آرامش و بهداشت روانی دانش آموزان به تعداد محدود ثبت نام میکند
 
اهداف دبیرستان غیردولتی نوبل
۱) آموزش شیوه های نوین تفکر و اندیشه علمی
۲) یادگیری اصول ارتباط اجتماعی و شهروندی و احترام به قانون
۳) آموزش داشتن یک زندگی منظم و مرتب، توجه به بهداشت فردی و اجتماعی
۴) آموزش درک متقابل، احترام به والدین و بزرگترها، صداقت و خوش خلقی
۵) یادگیری در سطح برتر و آموزش شیوه های درست یادگیری و موفقیت های بزرگ در کنکور، المپیاد و امتحانات نهایی
۶) یادگیری مهارتهای زندگی و افزایش شور و اشتیاق به یادگیری

اقدام به جذب و ثبتنام دانش آموز میکند. لذا والدین و دانش آموزان عزیز در رعایت و توجه به نکات پایه ای این دبیرستان 
دقت لازم را داشته باشند.